• Je nutné ve společnosti s ručením omezeným ke změně společenské smlouvy při hlasování per rollam dodržet formu notářského zápisu?

  Tato právní otázka je předmětem veřejné diskuse posledních několika let a nutno uvést, že ačkoli právní věda již došla k jejímu řešení, soudní praxe se s ní, jakož i interpretačními úskalími s touto otázkou spojenými dodnes zcela nevypořádala.

  více
 • Kvalifikační dohoda

  U kvalifikačních dohod je nezbytné důsledně rozlišovat, zda se jedná o dohodu o zvýšení kvalifikace, nebo o dohodu o prohloubení kvalifikace. Z § 234 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že dohodu o zvýšení kvalifikace je možné uzavřít bez ohledu na výši předpokládaných nákladů, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaloží. Naopak kvalifikační dohodu o prohlubování kvalifikace je možné uzavřít pouze v případě, že předpokládané náklady dosahují alespoň částky 75.000,- Kč. V případě, že dojde k uzavření kvalifikační dohody o prohlubování kvalifikace, není možné zaměstnanci prohloubení kvalifikace uložit, a to z toho důvodu, že zaměstnanec bude vázán stabilizačním závazkem, a proto musí mít možnost se svobodně rozhodnout.

  více
 • Modernizace Úmluvy 108, základního nástroje Rady Evropy pro ochranu osobních údajů

  Rada Evropy a Úmluva 108 Ve stínu mediální bubliny jménem GDPR, neboli obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1], zůstala tak trochu nepovšimnuta skutečnost, že na půdě Rady Evropy došlo na jaře tohoto roku ke shodě nad návrhem modernizace tzv. Úmluvy 108, plným názvem Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Jedná se o první evropský právní nástroj pro ochranu osobních údajů, který ovlivnil další směřování unijního právního rámce i vývoj v dalších státech. Úmluva byla přijata dne 28. ledna 1981, jménem České republiky pak byla podepsána dne 8. září 2000, ratifikována 9. července 2001 a pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2001.

  více
 • Dědění nároku na odškodnění duševních útrap způsobených usmrcením osoby blízké zůstaviteli (i dědici)

  Nejvyšší soud potvrdil, že nárok na náhradu za duševní útrapy spojené s usmrcením nebo zvlášť závažným ublížením na zdraví blízké osobě, přechází na dědice za stejných podmínek jako bolestné. A proto i dosud neuspokojený nárok na odškodnění je možno zdědit.

  více
 • Statutární orgán SVJ: nechtěná funkce s neúměrnou zodpovědností?

  Stále více společenství vlastníků jednotek řeší problém, kdy s blížícím se koncem funkčního období voleného statutárního orgánu není žádný zájemce, který by se do čela SVJ nechal zvolit a svoji funkci dobrovolně přijal. Mnohdy se totiž stává, že takto zvolené osoby přijmou svou funkci pouze z důvodu toho, že není nikdo jiný, kdo by se této funkce ujal. Jsou tak vlastně donuceni ostatními členy společenství k vedení SVJ. Mnohdy ovšem sami netuší, že jsou nyní osobně zodpovědní za škodu jimi způsobenou v závislosti na výkonu jejich funkce.

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2018 o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2018 o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2018 o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

  více
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

  více
 • novinky