• Tabu souběhu funkcí je ta tam...

  Velký senát Nejvyššího soudu se v rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, ze dne 11. 4. 2018 s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15, ze dne 13. 9. 2016 odchýlil od své dosavadní judikatury týkající se tzv. souběhu funkcí, když uzavřel, že člen statutárního orgánu obchodní korporace a tato obchodní korporace se mohou odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 66 odst. 2 větě první obch. zák. (podle kterého se jejich vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě) i tak, že si pro svůj vztah ujednají režim zákoníku práce. Takové ujednání však z jejich vztahu (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti statutárního orgánu) neučiní vztah pracovněprávní; i nadále půjde o vztah obchodněprávní, který se řídí obchodním zákoníkem a dále – v důsledku smluvního ujednání – těmi (v úvahu přicházejícími) ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání kogentní právní normy upravující (především) postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace a jeho vztah s obchodní korporací.

  více
 • Kdo má provést vstupní lékařskou prohlídku?

  Tento příspěvek je pokračováním série článků zabývajících se problematikou vstupní lékařské prohlídky v pracovněprávních vztazích. Zatímco první z článků pojednával o tom, v jakých případech a kdy má být vstupní lékařská prohlídka provedena, a o následcích jejího pozdního provedení či její úplné absence, dnešní článek se zabývá otázkou, kdo má vstupní lékařskou prohlídku provést. V souvislosti s tím budou opět rovněž nastíněny následky provedení vstupní lékařské prohlídky nesprávnou osobou, respektive osobou, kterou příslušné právní předpisy k provedení vstupní lékařské prohlídky v konkrétních případech nepovolávají.

  více
 • Zvukový záznam monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkaz v civilním řízení

  Předkládaný článek popisuje průběh a výsledky soudního řízení týkajícího se použití zvukového záznamu monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkazu v civilním soudním řízení.

  více
 • Základní aspekty home office – na co si dát pozor při jeho sjednávání

  Práce z domova může být vítanou alternativou k běžnému způsobu výkonu zaměstnání, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec si může přizpůsobit pracovní dobu zcela podle svých potřeb a časových možností. Zaměstnavatel pak může ušetřit náklady spojené se zřízením pracovního prostoru pro takového zaměstnance. Tento způsob výkonu práce však znamená pro obě strany také určitou výzvu. Zaměstnanec musí být sám schopen a ochoten efektivně pracovat se svým časem tak, aby pracovní úkol splnil a odevzdal včas (nemělo by jít např. o člověka s pravidelnými stavy prokrastinace, které není schopen potlačit). Zaměstnavatel pak musí zvládnout takového zaměstnance řídit a kontrolovat přesto, že nad ním má velmi limitovaný dohled. Jde tedy o vztah založený určitým způsobem na zvýšené míře důvěry.

  více
 • Využití oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle GDPR

  Před zahájením zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu bude muset správce vždy vyhodnotit, zda nad jeho oprávněným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva nebo svobody subjektů, jejichž údaje jsou zpracovávány. Jestliže správce dospěje k závěru, že tyto zájmy převažují, bude muset dále zvážit, zda mu pro dané zpracování osobních údajů nesvědčí jiný právní titul, požádat dotčené subjekty o udělení souhlasu, nebo od zamýšleného zpracování osobních údajů zcela upustit. V jiném případě se bude mimo jiné vystavovat riziku přísných sankcí ze strany dozorového úřadu (v České republice tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů).

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

  více
 • NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

  více
 • SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. dubna 2018 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 11. dubna 2018 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

  více
 • novinky